FAQ

Vragen over kosten en vergoeding

Hoe kan ik zorgkosten aanvragen?

 
Bij ‘t Vissershûs zijn de kosten van wonen en zorg gescheiden. Dit wordt extramurale zorg of scheiden wonen en zorg genoemd. U heeft dus een aantal eigen kosten zoals huur, GWE, servicekosten etc. Daarnaast worden de zorgkosten vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg, mits u een indicatie heeft.

CIZ indicatie
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor de zorgkosten zoals, ondersteuning en begeleiding, verpleging heeft een bewoner een zorg indicatie nodig. ’t Vissershûs biedt WLZ zorg. Bij het aanvragen van een WLZ indicatie kunt u bij het CIZ aangeven of u in een zorg instelling wilt wonen of dat u liever zorg thuis ontvangt.
Als u kiest voor het wonen in ’t Vissershûs, kiest u ervoor om uw zorg thuis te ontvangen.
 De leveringsvormen om zorg thuis te ontvangen wordt mogelijk gemaakt via:
• Volledig Pakket thuis (VPT)
• Modulair Pakket thuis (MPT)
• Persoonsgebonden Budget (PGB)
In ’t Vissershûs bieden we WLZ zorg met als leveringsvorm PGB.

PGB
Wij leveren zorg op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB). Een PGB is mogelijk vanuit verschillende wetten, die elk hun eigen regels kennen. Deze wetten zijn:
• Wet langdurige zorg (WLZ)
• Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
• Ziektekostenverzekeringswet (ZvW)

Als u bij ons zorg ontvangt dan valt u onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) op basis van de leveringsvorm Persoons Gebonden Budget (PGB). De WLZ geeft recht op zorg aan verzekerden die blijvend 24 uur per dag zorg, nabijheid of toezicht nodig hebben vanwege een aandoening en/of beperking. Daarnaast staat vast dat dit voor de rest van het leven zo is.

Heeft u al een WLZ indicatie op basis van Zorg in Natura (ZIN)?  Dan kunt u deze laten omzetten naar een PGB.
Voor het aanvragen of omzetten van een PGB kunt u terecht bij https://woudwijkzorgadvies.nl/
Het is in ieders belang dat deze aanvraag goed gedaan wordt, dit komt erg nauwkeurig , voor de verhuizing naar ’t Vissershûs willen we dat alles goed geregeld is. Het is nl geen uitzondering dat bij een verkeerde aanvraag de geldstroom maanden onderweg is.

Op de website van Zorgwijzer leest u uitgebreide heldere informatie over een PGB

Welke eigen kosten zijn er?

De zorgkosten worden betaald door de overheid, via het zorgkantoor ontvangt u hiervoor een PGB. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor de volgende kosten:

Huur van het eigen appartement, huurservicekosten en nutsvoorzieningen (gas, water, licht)

Een eigen bijdrage aan het CAK.
Dit is altijd een lagere eigen bijdrage dan wanneer u in het verpleeghuis wordt opgenomen, omdat u in ‘t Vissershûs zelf betaalt voor de huur en de servicekosten. Een verpleeghuis is een instelling en daar betaalt u namelijk een hogere eigen bijdrage, omdat daarin ook het verblijf wordt vergoed. De daadwerkelijk hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (het inkomen, het vermogen, de indicatie en de samenstelling van het huishouden). Met behulp van de rekenhulp CAK kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is als u naar een verpleeghuis  verhuist  of wat de eigen bijdrage is als u zelfstandig blijft wonen in ’t Vissershûs. Bij deze laatste gaat u namelijk niet in een instelling wonen maar woont u gewoon zelfstandig met zorg.
Meer informatie: https://www.hetcak.nl/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-eigen-bijdrage

All inclusieve pakket
Dit zijn kosten voor dienstverlening, zoals; het verzorgen van de boodschappen en het bereiden van de maaltijden, eten en drinken, de mogelijkheid van het gebruik maken van de faciliteiten in de gezamenlijke huiskamer en tuin, het schoonmaken van de algemene ruimtes, de was, de aansluiting van domotica, zodat u binnen de hele omgeving van ’t Vissershûs gebruik kunt maken om een hulp oproep te doen. Ook kunnen we mede hierdoor meer inzetten op Welzijn.

Vragen over de zorg

Hoe kan ik advies krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner?

Alle mensen met een WLZ indicatie kunnen gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is een extra service vanuit de overheid om mensen wegwijs te maken in de complexe zorgprocessen en de wet- en regelgeving die daaraan zijn verbonden.

Meer informatie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten

Hoe wordt een zorgplan opgesteld en bijgehouden?

’t Vissershûs werkt met een Elektronisch Clientdossier, waarin wij als organisatie onder andere de zorg vastleggen, plannen, rapporteren en zorgplannen opstellen. Tevens kan in het Clientdossier het levensverhaal van de bewoner beschreven worden. Mocht u uw levensverhaal met ons willen delen, dan kunt u dit onderdeel beschrijven in het dossier. Het levensverhaal is alleen zichtbaar voor zorg medewerkers met de juiste autorisaties.

Waar kan ik terecht met klacht(en)?

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt u contact opnemen met onze klachtencommissie (hierbij zijn we aangesloten via onze branchevereniging).  De klachtencommissie is een externe organisatie waar we bij zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.
 
Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt de klachtencommissie of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.
 
Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met klachtencommissie. U start dan nog geen procedure op.
 
Wij beschikken over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze regeling dient om onvrede en klachten op een effectieve, laagdrempelige en professionele wijze af te handelen.

Hoe wordt de kwaliteit bewaakt in ’t Vissershûs?


Leren & verbeteren
Het doel van alle kwaliteitstoetsingen is om continu te leren en indien nodig de nodige maatregelen te treffen. Zo wordt er permanent gewerkt aan optimale kwaliteit van leven en zorg.

Toezicht op onze kwaliteit
Bij ‘t Vissershûs staat de kwaliteit van leven van de bewoners voorop. Het welzijn en welbevinden van de bewoners vormen, samen met goede en verantwoorde zorgverlening, de rode draad in de zorg en ondersteuning die door de medewerkers wordt geboden. Daarbij hebben we vanzelfsprekend te maken met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving die er mede op gericht is de veiligheid en kwaliteit te kunnen borgen en garanderen.
In Nederland ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe op het functioneren van zorgaanbieders in het kader van de veiligheid en kwaliteit van zorg. Als onderdeel van dit toezicht krijgt ook ’t Vissershûs gepland en ongepland bezoek van inspecteurs van de IGJ. De resultaten van deze bezoeken worden gepubliceerd in rapporten.

Hoe kan ik in contact komen met een onafhankelijke cliënten vertrouwenspersoon? En ondersteuning krijgen bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg ?

Wanneer een cliënt of vertegenwoordiger gebruik wil maken van een cliëntenvertrouwenspersoon kan hierover contact opgenomen worden met de betreffende CVP-aanbieder. Het ministerie van VWZ heeft de WLZ- uitvoerders gevraagd de functie van vertrouwenspersoon in te kopen. Aangezien de cliëntvertrouwenspersoon onafhankelijk van de zorgaanbieder zijn taken dient te verrichten wordt de functie van cliëntvertrouwenspersoon regionaal ingekocht.

De Clientvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang ondersteunt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is bijvoorbeeld wanneer een cliënt op het gebied van zorg iets moet maar niet wil. Of iets wil wat niet mag. Onvrijwillige zorg komt binnen ’t Vissershûs in principe niet voor. Bij eventuele onrust medicatie die onder de WZD vallen zal altijd met de huisarts het stappenplan uit de wet Zorg en dwang doorgelopen worden

Exclusiecriteria – Wanneer kan iemand niet bij ’t Vissershûs wonen?

Wij krijgen wel eens de vraag of een bewoner altijd bij ons kan blijven wonen. Gelukkig is dit in de meeste situaties het geval. Toch komt het voor dat er situaties zijn waarin dit niet het geval is omdat we de veiligheid van de betreffende bewoner, van andere bewoners of van medewerkers onvoldoende kunnen waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld spelen als de bewoner vanuit zijn ziekteproces, gedrag vertoont waardoor de veiligheid van deze bewoner of anderen gevaar loopt en het ons niet lukt om dit gedrag positief te keren. Ook komt het voor in zeer uitzonderlijke situaties, dat verpleging in een gespecialiseerde omgeving noodzakelijk is. Wij bespreken dit altijd met u. In overleg kijken we welke andere zorginstelling een optie is. Hierin wordt meegekeken door specialisten zoals de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en het zorgkantoor.

Wanneer kan iemand niet bij ’t Vissershûs wonen? Dat is het geval als een (of meerdere) van de volgende situaties van toepassing is.

1. Wanneer er sprake is van een psychogeriatrische aandoening waarvoor specifieke deskundigheid nodig is, zoals: Korsakov, Frontotemporale dementie, Lewy-body dementie.

2. Agressie of ongeremd gedrag dat voor onveilige situaties zorgt voor medebewoners en/of medewerkers, al dan niet veroorzaakt door psychiatrische problematiek.

3. Dwaalgedrag dat tot onveilige situaties voor de bewoner kan leiden binnen de (niet gesloten) setting en bestaande bouw van ‘t Vissershûs.

4. Wanneer nachtzorg niet meer door 1 medewerker veilig geboden kan worden is verhuizen naar een grotere setting nodig waar ’s nachts meerdere verzorgenden aanwezig zijn.

5. Zorgvraag die vraagt om specialistisch handelen, dat niet binnen het basisaanbod van ’t Vissershûs valt.
Als een potentiële of bestaande bewoner specialistisch handelen nodig heeft, of een meer gesloten en overzichtelijke ( gelijkvloerse ) woon omgeving kan ’t Vissershûs deze zorg niet bieden, wij wijzen potentiële of bestaande bewoner door naar een instelling met specialistisch team.

6. ZZP 7,8 en hoger, mensen met deze indicatie hebben vaak meer gespecialiseerde zorg nodig die vallen onder de eindverantwoordelijkheid van een specialist. Wij geven WLZ zorg aan mensen met een ZZP 4 en 5. ZZP 6 kan tot de mogelijkheden behoren, mits deze niet vallen onder de exclusie.

Hoe is de medische zorg geregeld bij ’t Vissershûs?

Als u besluit om een appartement in ’t Vissershûs te huren, kiest u voor wonen met zorg. U zult gewoon onder de zorg van de huisarts blijven vallen. Deze is regiehouder. Wij werken samen met huisartsen praktijk Medtzorg.

De missie van Medtzorg is het leveren van eerstelijnszorg aan kwetsbare doelgroepen waarvoor dit in het algemeen niet vanzelfsprekend is. Medtzorg is sinds 1997 een organisatie voor én door de zorg. Medtzorg levert Medische Topzorg in Teamverband. Dit doen zij samen met zorgprofessionals door heel Nederland voor justitiële instellingen en  instellingen die vallen onder de Wet langdurige zorg (WLZ instellingen).

U kunt natuurlijk uw eigen huisarts aanhouden. Wij adviseren wel om de overstap te maken naar Medtzorg, aangezien we met deze praktijk korte lijntjes hebben. Daarnaast komen ze 1 x per week bij ons in ’t Vissershûs, dat is een extra service, zodat u niet zelf de huisartsenpraktijk hoeft te bezoeken.

Bent u doorverwezen? Of bent u in behandeling bij een specialist in het ziekenhuis? Dan verloopt dit zoals u gewend bent (hetzelfde als toen u thuis woonde); u maakt zelf uw afspraken en bezoekt deze zelfstandig (eventueel met familie / iemand vanuit uw netwerk). U en uw netwerk zijn daar de regievoerder. Wij kunnen wel meekijken, maar onze rol is adviserend. Dit geldt ook voor afspraken bij uw tandarts.

Zit jou vraag er niet bij? Neem dan altijd contact op met ons. Wij komen zo spoedig mogelijk met het antwoord!